skip to Main Content

खाद्य सुरक्षामा समस्या, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापारीकरणले गर्दा भेटेरिनरी प्रयोगशालाको भूमिका बढ्दो छ | नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य राष्ट्र बन्यो त्यसकारण , विश्व व्यापार संगठनको अन्तर्गतमा पर्ने सेनीटरी तथा फाइटो सेनीटरी (SPS) प्रावधानको सम्झौताको लागी विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन पालना गर्छ जसले रोग निदान तथा उत्पादन शृंखलामा वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा प्रमाण खोज्छ| तसर्थ नयाँ सन्दर्भमा भेटेरिनरी पप्रयोगशालाको भूमिका बढ्दो र चुनौतीपूर्ण छ | भेटेरिनरी प्रयोगशाला, पोखराले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पशुपन्छीको रोग फैलावट घटाउदै पशुपन्छीको स्वास्थ्य सुरक्षित बनाउने उद्धेश्यका साथ कार्यक्रमहरुलाई जोड दिएको छ| भेटेरिनरी प्रयोगशाला पोखराले महामारी अनुसन्धान साथै आफ्नो स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुरुप विभिन्न रोगहरुको निगरानी तथा अनुसन्धानमा काम गर्छ |

यी बहुआयामिक कार्यहरुलाई पुरा गर्न भेटेरिनरी प्रयोगशाला पोखराले आफ्नो प्रयोगशालाका विभिन्न शाखा (प्याथोलोजी, पारासाइटोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, सेरोलोजी तथा मलिकुलर बायोलोजी) मार्फत विभिन्न प्रयोगशाला परिक्षणका काम गर्छ| हाल, मलिकुलमा आधारित पी.पी.आर र खोरेतको निदान कार्य संचालित छ |

Back To Top